این آزمون شامل 15 سوال تست است و زمان آن 3 دقیقه است

لذا از شما شرکت کننده عزیز تقاضا می شود به دلیل یک بار امتحان دادن این آزمون با آمادگی کامل در این آزمون شرکت کنید

 

دوره نخبه پروری شهید دیالمه 2